Mon. Nov 21st, 2022

Tag: ธรรมชาติภาษาญี่ปุ่น

โครงสร้างประโยค ภาษาญี่ปุ่น

รู้จักโครงสร้างของรูปประโยคและธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น : การเรียนรู้โครงสร้างประโยคถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น เมื่อเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่น จะช่วยให้สามารถแต่งประโยคและอ่านภาษาญี่ปุ่นได้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น การเรียงคำของประโยคภาษาญี่ปุ่น การเรียงประโยคของภาษาญี่ปุ่นจะต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ คำกริยาจะอยู่ท้ายสุดของประโยค ดังนั้นถ้าเราฟังหรือพูดไม่จบประโยคก็จะไม่เข้าใจว่าต้องการจะสื่ออะไร เรามาทำความรู้จักโครงสร้างประโยคกัน โครงสร้างประโยคภาษาไทย ประธาน+กริยา+กรรม  เช่น  ฉัน+กิน+ข้าว โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่น ประธาน+กรรม+กริยา  เช่น ฉัน+ข้าว+กิน…