Mon. Nov 21st, 2022

Tag: คำทักทายภาษาญี่ปุ่น

ประโยคทักทายภาษาญี่ปุ่น 挨拶

ประโยคทักทายภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ใคร ๆ ก็พูดได้ “ประโยคทักทายภาษาญี่ปุ่น” การทักทายเมื่อเจอหน้ากันถือเป็นอีกหนึ่งมารยาทที่สำคัญ และเป็นประตูนำไปสู่การสนทนาไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงาน โรงเรียน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันมา ประโยคทักทายภาษาญี่ปุ่นแบ่งเป็นช่วงเวลาเหมือนภาษาอังกฤษและบางประโยคจะมีรูปสุภาพด้วย มารู้จักประโยคทักทายคำว่า”สวัสดี” กัน