Mon. Nov 21st, 2022

Tag: คันจิ

อักษรคันจิมีความสำคัญไฉน? 漢字

คันจิ 漢字 : ความสำคัญของอักษรคันจิ บทความนี้ขอเสริมเรื่องความสำคัญของตัวอักษรคันจิอีกสักหน่อย เพราะบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมยังต้องใช้ตัวอักษรคันจิอีกทั้งที่ญี่ปุ่นได้คิดตัวอักษรของตัวเองขึ้นมาแล้ว จริง ๆ แล้วตัวอักษรคันจิทุกตัวสามารถเขียนเป็นคำอ่านด้วยอักษรฮิรางานะได้ทั้งหมด แต่ตัวอักษรฮิรางานะมีแค่ไม่กี่ตัวเสียงภาษาญี่ปุ่นเองก็มีไม่กี่เสียงแต่คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมีเยอะเป็นพัน ๆ คำ รูปประโยคเองก็ไม่มีเว้นวรรคจะมีแค่จุดวงกลมไว้ท้ายประโยคเวลาจบประโยคเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมยังคงต้องใช้อักษรคันจิร่วมด้วย  เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่า