Sat. Nov 19th, 2022

Day: February 26, 2022

ขอดู (อันนี้-อันนั้น-อันโน้น) หน่อย ภาษาญี่ปุ่น

Last Updated on February 26, 2022 by @Noo@ เวลาที่เราไปซื้อของ ถ้ามีของที่เราสนใจอยากจะขอดู เราอาจจะไม่ต้องบอกชื่อสิ่งของนั้นแต่อาจจะใช้คำว่า “อันนี้ ・อันนั้น・ อันโน้น” พูดแทนก็ได้ ภาษาญี่ปุ่นเขาพูดว่าอย่างไรบ้าง  ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคำศัพท์บอกระยะทางกันก่อน อันนี้・สิ่งนี้(ใกล้ผู้พูด,ไกลผู้ฟัง) これ kore…